Erityiseurobarometri: Eurooppalaisista elämä EU:ssa on oikeudenmukaista

Terveys ja koulutus ovat eurooppalaisille erityisen tärkeitä. Kuva: pixabay.com
Kuvituskuva: Eurooppa-päivää juhlitaan 9.5. Kuva: pixabay.com

Uusi mielipidekysely osoittaa, että useimmat eurooppalaiset pitävät elämää EU:ssa yleisesti ottaen oikeudenmukaisena. He ovat kuitenkin huolissaan lainkäyttöön, poliittiseen päätöksentekoon ja tuloeroihin liittyvistä kysymyksistä.

Erityiseurobarometrin mukaan eurooppalaisten enemmistö katsoo, että heidän elämässään tapahtuvat asiat ovat hyvin pitkälle oikeudenmukaisia ja että heillä on yhtäläiset menestymisen mahdollisuudet.

He eivät kuitenkaan ole täysin vakuuttuneita siitä, että lainkäyttöä ja poliittisia päätöksiä sovelletaan heidän kotimaassaan yhtäläisellä ja johdonmukaisella tavalla kaikkiin ihmisiin yhteiskunnallisesta asemasta, varallisuudesta ja suhteista riippumatta. Suuri enemmistö katsoo myös, että tuloerot ovat liian suuria ja että hallitusten olisi puututtava niihin. Alle puolet on sitä mieltä, että yhtäläiset mahdollisuudet ja heidän yhteiskunnallinen asemansa ovat parantuneet ajan myötä.

Erityiseurobarometrin tärkeimmät tulokset kattavat koulutuksen, tulot, yhteiskunnallisen aseman ja sukupolvien välisen liikkuvuuden. Ne kattavat myös käsityksiä maahanmuutosta ja globalisaatiosta. Maahanmuutto on yksi lisääntyvän epätasa-arvon taustatekijöistä. Globalisaatio taas ilmentää poliittisia valintoja, jotka ohjailevat asenteita oikeudenmukaisuudesta ja epätasa-arvosta.

Vastaajista yli puolet eli 58 prosenttia katsoo, että ihmisillä on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä. Tähän lukuun kätkeytyy kuitenkin huomattavia alueellisia eroja, sillä menestymisen mahdollisuuksia piti yhtäläisinä suomalaisista jopa 80 prosenttia mutta kreikkalaisista vain 18 prosenttia.

Vastaajat ovat vähemmän optimistisia oikeudenmukaisuuden toteutumisen suhteen tietyillä aloilla. Vastaajista vain 39 prosenttia luottaa siihen, että lainkäytössä oikeudenmukaisuus voittaa aina epäoikeudenmukaisuuden. Samansuuruinen osuus ei ole tätä mieltä. Vain 32 prosenttia on sitä mieltä, että poliittisia päätöksiä sovelletaan johdonmukaisesti kaikkiin kansalaisiin. Vastaajista 48 prosenttia on tästä eri mieltä. Yleensä ottaen muita koulutetummat, nuoret ja parempiosaiset kokevat muita todennäköisemmin asioiden olevan oikeudenmukaisia.

Eurooppalaiset pitävät tuloeroja liian suurina

Ylivoimainen enemmistö eli 84 prosenttia kyselyyn vastanneista katsoo, että tuloerot ovat liian suuria. Portugalilaisista oli tätä mieltä 96 prosenttia, saksalaisista 92 prosenttia ja alankomaalaisista 59 prosenttia. Kaikissa maissa paitsi Tanskassa yli 60 prosenttia katsoo, että hallituksen tulisi toteuttaa toimia tuloerojen kaventamiseksi. Suomalaisista 72 prosenttia oli sitä mieltä, että tuloerot ovat liian suuria.

Elämässä menestymisen kannalta vastaajat pitävät olennaisena tai tärkeänä hyvää terveyttä ja korkealaatuista koulutusta. EU:ssa yleisesti hyvää terveyttä piti tärkeänä 98 prosenttia vastaajista, Suomessa 99 prosenttia. Koulutusta EU:ssa piti tärkeyttä 93 prosenttia ja Suomessa 97 prosenttia.

Yli 90 prosenttia pitää myös ahkeraa työntekoa ja menestymisen kannalta oikeiden ihmisten tuntemista olennaisena tai tärkeänä. Vähemmän tärkeinä seikkoina pidetään varakasta perhetaustaa, poliittisia yhteyksiä ja tiettyä etnistä alkuperää tai sukupuolta.Vastaajista alle puolet eli 46 prosenttia katsoo, että kaikkien mahdollisuudet menestyä ovat nykyään paremmat kuin 30 vuotta sitten. Tätä mieltä oli yli 70 prosenttia Maltassa, Suomessa ja Irlannissa mutta alle 25 prosenttia Kroatiassa, Ranskassa ja Kreikassa.

Kaikkiaan eurooppalaisista 47 prosenttia on sitä mieltä, että globalisaatio on hyvä asia. Tästä on eri mieltä 21 prosenttia. Vastaajista 39 prosenttia suhtautuu maahanmuuttoon myönteisesti ja 33 prosenttia kielteisesti.

JRC eli komission tiedeyksikkö aikoo luoda kyselydatan ja tuoreimman tieteellisen tutkimuksen perusteella tietopohjan, joka tukee EU:n politiikkoja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan luomisessa. Vuonna 2019 se aikoo julkaista toimintapoliittisia katsauksia ja toisen oikeudenmukaisuusraportin.

Erityiseurobarometri 471 oikeudenmukaisuudesta, epätasa-arvosta ja sukupolvien välisestä liikkuvuudesta toteutettiin henkilöhaastatteluin 2.–11. joulukuuta 2017. Haastatteluihin osallistui yhteensä 28 031 henkilöä 28 EU-maassa.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.