Suomi: EU-yhteistyö terveysteknologian arvioinnissa on perusteltua, mutta voi johtaa Suomen kannalta huononnuksiin

Kuva: pixabay.com

EU:n komissio teki eilen ehdotuksen uudeksi asetukseksi terveysteknologian arvioinnista. Sen mukaan lääkkeille ja eräille lääkinnällisille laitteille tehtäisiin yhteiset eurooppalaiset kliiniset arvioinnit. Tavoitteena on parantaa innovatiivisten terveysteknologioiden saatavuutta potilaille sekä lujittaa arvioinnin laatua koko EU;ssa.

Asetusehdotuksen käsittely on alkanut jäsenmaissa ja EU:n toimielimissä, minkä vuoksi valtioneuvosto tiedotti uudesta asetusehdotuksesta eduskuntaa 12. huhtikuuta.

Tullessaan voimaan asetus olisi suoraan Suomessa sovellettavaa unionilainsäädäntöä.

Suomi on terveysteknologian arvioinnin edelläkävijämaa, jolla on toimiva lainsäädäntö ja arviointikäytännöt. Suomessa lääkkeitä arvioidaan keskitetysti Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimeassa ja lääkkeiden hintalautakunnassa (HILA). Kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvat rokotteet arvioidaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksessa (THL).

Asetuksen siirtymäkauden päätyttyä jäsenmaiden olisi osallistuttava arviointeihin ja käytettävä yhteisiä kliinisiä arviointiraportteja. Jäsenmaat eivät voisi tehdä kansallisia kliinisiä arvioita. Ei-kliiniset arvioinnit, kuten taloudelliset arvioinnit ja eettiset arvioinnit, tehtäisiin jäsenvaltioissa.

Valtioneuvosto arvioi eduskunnalle antamassaan kirjelmässä, että eurooppalainen yhteistyön lisääminen terveysteknologioiden arvioinnissa ja yhteisten kliinisten arviointien tekemisessä on perusteltua.

Valtioneuvosto katsoo kuitenkin ehdotuksen yksityiskohtien vaativan täsmennyksiä. Ehdotuksen mukainen kliininen yhteisarvioiti voisi hidastaa sairaalalääkkeiden kokonaisarvioinnin valmistumista ja yhteisarvioinnin sitovuus heikentää kansallisen sairausvakuutusjärjestelmän menettelyjen joustavuutta.

Myös rokotteiden osalta komission ehdotus olisi valtioneuvoston mukaan Suomessa huononnus nykytilanteeseen verrattuna.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.