Komissio puuttuu epäterveisiin kaupan käytäntöihin elintarvikeketjussa

Kuva: Dreamstime Stock Photos

Euroopan komissio aikoo ehdottaa, että jokaiseen EU-maahan perustetaan viranomainen valvomaan maataloustuotteiden kauppaa.

Tarkoituksena on kohdentaa toimet kaikkein vahingollisimpiin epäterveisiin kaupan käytäntöihin, jotta viljelijät ja pienet ja keskisuuret yritykset voisivat olla luottavaisempia ja niillä olisi vähemmän tarvetta hallita riskejä, joihin ne eivät voi juurikaan vaikuttaa.

Tarkoituksena on varmistaa pienten ja keskisuurten elintarvike- ja maatalousyritysten oikeudenmukaisempi kohtelu. Ehdotukseen sisältyy myös tehokkaita lainvalvontasäännöksiä: kansalliset viranomaiset voivat määrätä seuraamuksia, jos todetaan, että sääntöjä on rikottu.

Pienemmät elintarvikeketjun toimijat, myös viljelijät, ovat alttiita epäterveille kaupan käytännöille, joita ketjun muut kauppakumppanit harjoittavat. Niillä ei yleensä ole neuvotteluvoimaa eikä vaihtoehtoja saada tuotteitaan kuluttajien saataville.

Työllisyydestä, kasvusta, investoinneista ja kilpailukyvystä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen mukaan elintarviketjussa esiintyy neuvotteluvoiman epätasapainoa.

- Ehdotuksella asetetaan vähimmäisvaatimukset ja vahvistetaan täytäntöönpanon valvontaa ja varmistetaan näin, että toimijat pystyvät kilpailemaan oikeudenmukaisin ehdoin. Näin edistetään koko ketjun tehokkuutta, Katainen sanoi tiedotteessa.

Maataloudesta ja maaseudun kehittämisestä vastaava komissaari Phil Hoganin mukaan ketju on aina niin vahva kuin sen heikoin lenkki .

Kiellettäviä epäterveitä kaupan käytäntöjä ovat viivästyneet maksut pilaantuvista tuotteista, tilausten peruuttaminen viime hetkellä, yksipuoliset ja takautuvat sopimusten muutokset ja tavarantoimittajan pakottaminen maksamaan tuotehävikistä.

Joitakin käytäntöjä sallitaan vain, jos niistä on tehty selkeä ja yksiselitteinen ennakkosopimus osapuolten välillä. Tällainen sopimus voidaan tehdä esimerkiksi siitä, että ostaja palauttaa myymättä jääneet elintarvikkeet tavarantoimittajalle.

Komission ehdotuksessa edellytetään, että jäsenvaltiot nimeävät viranomaisen, joka vastaa uusien sääntöjen täytäntöönpanosta. Jos todetaan, että sääntöjä on rikottu, asiasta vastaavalla taholla on valtuudet määrätä oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia.

Lainvalvontaviranomainen voisi panna tutkimuksia vireille omasta aloitteestaan tai valituksen perusteella. Tällöin valituksen tehneet osapuolet voivat pyytää luottamuksellista ja nimetöntä käsittelyä suojatakseen asemaansa kauppakumppaneihinsa nähden. Komissio perustaa lainvalvontaviranomaisten välille koordinointimekanismin, jolla mahdollistetaan hyvien toimintatapojen vaihto.

Ehdotetuilla toimenpiteillä täydennetään jäsenvaltioissa voimassa olevia toimenpiteitä ja vapaaehtoisen toimitusketjualoitteen käytännesääntöjä. Jäsenvaltiot voivat toteuttaa lisätoimenpiteitä, jos ne pitävät sitä tarpeellisena.

Komission ehdotus annetaan eurooppalaisen säädöksen eli direktiivin muodossa, ja seuraavaksi se toimitetaan yhdessä vaikutustenarvioinnin kanssa Euroopan parlamentille ja neuvostolle, jossa jäsenvaltioiden hallitukset ovat edustettuina.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.