Komissio nostaa Suomea vastaan kanteen EU:n tuomioistuimessa

Kuva: pixabay.com
Kuva: pixabay.com

Euroopan komissio on päättänyt nostaa kanteen Suomea, Bulgariaa ja Kreikkaa vastaan EU:n tuomioistuimessa, koska ne eivät ole saattaneet merten aluesuunnittelua koskevaa direktiiviä asianmukaisesti osaksi kansallista lainsäädäntöään. Direktiivi olisi pitänyt saada osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 18. syyskuuta 2016.

Komissio pyytää EU:n tuomioistuinta määräämään Suomelle 7 739,76 euron, Bulgarialle 14 089,6 euron ja Kreikalle 31 416 euron päiväkohtaisen uhkasakon tuomion antamispäivästä siihen asti, kun direktiivi on saatettu kokonaisuudessaan osaksi kansallista lainsäädäntöä ja säännökset ovat voimassa.

Rikkomusmenettelyt Suomea, Bulgariaa ja Kreikkaa vastaan aloitettiin marraskuussa 2016, ja menettelyihin kuuluvat perustellut lausunnot lähetettiin heinäkuussa 2017.

Suomi on ilmoittanut komissiolle tarvittavien toimenpiteiden hyväksymisestä, mutta kyseiset toimenpiteet koskevat vain Manner-Suomea, eivät Ahvenanmaan maakuntaa, joka sekin kuuluu direktiivin soveltamisalaan.

Bulgaria ja Kreikka eivät ole ilmoittaneet komissiolle hyväksyneensä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen direktiivin saattamiseksi osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Aluesuunnittelusta monia hyötyjä

Kilpailu merialueista – uusiutuvan energian tuotantoa, merenkulkua, kalastusta, vesiviljelyä ja muita tarkoituksia varten – on komission mukaan paljastanut, että Euroopan vesiä on tarpeen hallinnoida yhdessä ja entistä johdonmukaisemmin.

Merten aluesuunnittelua tehdään yli valtioiden ja toimialojen rajojen, jotta voidaan varmistaa, että ihmisen toiminta merellä on tehokasta, turvallista ja kestävää. Yhdennetystä suunnittelusta ja hallinnoinnista koituu komission mukaan monenlaisia etuja.

Aluesuunnittelu luo synergiaetuja eri toimintojen ja toimialojen välille ja vähentää ristiriitoja sekä edistää investointeja lisäämällä ennustettavuutta ja avoimuutta ja selkeyttämällä sääntöjä.

Merten aluesuunnittelu ja yhteinen hallinnointi lisää EU-maiden välistä rajat ylittävää yhteistyötä, jonka avulla kehitetään energiaverkkoja, laivaväyliä, merikaapeleita ja muita toimintoja sekä lisäksi luodaan yhtenäisiä suojelualueiden verkostoja.

Yhteinen aluesuunnittelu myös suojelee ympäristöä, koska sen avulla voidaan havaita nopeasti, mitä vaikutuksia ja mitä mahdollisuuksia on alueiden käyttämisellä moneen tarkoitukseen.

EU-uutiset.fi
Kommentit
Tietoa Satu Hotakainen 1373 Articles
EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.