Komissio haluaa edistää oppisopimuskoulutusta Euroopassa

Kuva: EU/JOSE JORDAN

Komissio on hyväksynyt viime viikolla ehdotuksen laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista. Neuvoston suosituksen muodossa toteutettava aloite on osa kesäkuussa 2016 käynnistettyä Euroopan uutta osaamisohjelmaa. Se liittyy myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin, jossa esitetään oikeutta laadukkaaseen ja osallistavaan yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Oppisopimuskoulutuksessa yhdistetään koulussa opiskelu ja työpaikalla harjoittelu, ja helpotetaan näin nuorten siirtymistä koulusta työelämään. Euroopassa on tällä hetkellä noin 3,7 miljoonaa oppisopimuskoulutettavaa. Korkeakouluopiskelijoita on puolestaan noin 20 miljoonaa. Joissakin jäsenvaltiossa oppisopimusjärjestelmillä on erittäin pitkät ja toimivat perinteet, toisissa taas tällaisia järjestelmiä ollaan perustamassa tai vahvistamassa. Kaiken kaikkiaan oppisopimuskoulutettavista siirtyy koulutuksen päätyttyä suoraan työhön 60–70 prosenttia, joissakin tapauksissa jopa 90 prosenttia.

Ehdotuksen tavoitteena on helpottaa nuorten integroitumista työmarkkinoille niin, että otetaan huomioon jäsenvaltioiden erilaiset koulutusjärjestelmät.

– Laadukas ja tehokas oppisopimuskoulutus tarjoaa suoran yhteyden teorian ja käytännön sekä koulutuksen ja työmarkkinoiden välille ja on näin konkreettinen tapa auttaa nuoria pääsemään työelämään ja pärjäämään elämässään – vahvistamalla samalla myös Euroopan inhimillistä pääomaa. Se puolestaan on avainasemassa edistettäessä yhteiskunnan ja talouden kilpailukykyä, totesi tiedotteessa Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen.

Tavoitteena työllisyyden edistäminen

Ehdotuksella laadukkaan ja tehokkaan oppisopimuskoulutuksen eurooppalaisista puitteista edistetään työllisyyttä, kasvua ja investointeja koskevia EU:n prioriteetteja, ja siinä otetaan huomioon erilaiset kansalliset järjestelmät. Se on osa Euroopan uutta osaamisohjelmaa ja sen tavoitteita parantaa ammatillisen koulutuksen laatua ja merkityksellisyyttä. Yksi prioriteeteista on tehdä ammatillisesta koulutuksesta aidosti ensimmäinen vaihtoehto useammille. Erityishuomiota kiinnitetään pk-yritysten osallistumiseen, mikä useissa maissa on osoittautunut keskeiseksi menestystekijäksi.

Poliittisesti ehdotus liittyy 25. maaliskuuta 2017 annettuun Rooman julistukseen, jossa eurooppalaiset poliittiset johtajat asettivat tavoitteekseen unionin, jossa ”nuoret saavat parasta koulutusta ja voivat opiskella ja löytää työtä kaikkialta Euroopasta”.

Aloitteella edistetään myös Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria, jonka johtavana periaatteena on, että kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja osallistavaan yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen sekä elinikäiseen oppimiseen.

Ehdotettu aloite on jatkotoimi vuonna 2016 annetulle komission tiedonannolle Investointi Euroopan nuorisoon, jossa ilmoitettiin aikeesta ehdottaa tällaisia oppisopimuskoulusta koskevia puitteita. Ehdotuksen perustana ovat Euroopan tason työmarkkinaosapuolten kannanotot.

Tällä aloitteella täydennetään ammatillisen koulutuksen vahvistamiseen tähtääviä komission aloitteita, kuten harjoittelun laatupuitteet.

Viimeisten kolmen vuoden aikana nuorisotyöttömyys on vähentynyt nopeammin kuin yleinen työttömyys – vuoden 2014 tasolta 21,4 prosentista 16,7 prosenttiin – mutta se on edelleen merkittävästi korkeampi kuin EU:n keskimääräinen työttömyys (7,6 prosenttia elokuussa 2017).

Oppisopimuskoulutukselle uusia kriteerejä

Laajojen kuulemisten perusteella suosituksessa yksilöidään 14 keskeistä kriteeriä, joita jäsenvaltioiden ja sidosryhmien olisi käytettävä kehittäessään laadukasta ja tehokasta oppisopimuskoulutusta. Aloitteella pyritään parantamaan oppisopimuskoulutettavien työllistyvyyttä ja henkilökohtaista kehitystä ja näin työmarkkinoiden tarpeisiin vastaavan ammattitaitoisen ja pätevän työvoiman kehittämistä.

Kriteereitä ovat muun muassa kirjallinen sopimus, pedagoginen tuki, sosiaalinen sojelu, työoloja ja terveyttä koskevat vaatimukset, tuki yrityksille, uraohjaus ja työmarkkinaosapuolten osallistuminen.

Komissio tukee  kriteerien toteuttamista asianmukaisen EU-rahoituksen kautta. Pelkästään Euroopan sosiaalirahastosta tuetaan yleissivistävää ja ammatillista koulutusta 27 miljardin euron edestä, ja EU tukee oppisopimuskoulutusta myös muiden välineiden kautta. Eurooppalaisen oppisopimusyhteenliittymän kautta on tähän mennessä löydetty yli 750 000 paikkaa nuorille.

Nuorisotakuun puitteissa on tarjottu jo ainakin 390 000 oppisopimuspaikkaa, koska oppisopimuskoulutus on yksi niistä neljästä vaihtoehdosta, joita nuorille olisi tarjottava neljän kuukauden työttömyyden jälkeen. Erasmus+ -ohjelmasta tuetaan oppisopimuskoulutettavien liikkuvuutta. Siihen sisältyy myös uusi ErasmusPro-aloite, josta on tarkoitus antaa tukea 50 000 ammattiopiskelijalle ulkomailla suoritettavaa harjoittelua varten vuosina 2018–2020. Toimet ovat tuottaneet tulosta ja oppisopimuspaikkojen tarjonta on lisääntynyt. Nyt on tärkeä saada selville, mitkä ovat onnistumisen perusteet, ja tähän tarpeeseen uusilla puitteilla vastataan.

EU-uutiset.fi

Kommentit

Luethan käyttäjän ehdot ennen kun kommentoit. Kiitos, EU-uutisten toimitus.
About Satu Hotakainen 1058 Articles

EU-uutiset.fi -verkkolehden toimittaja ja uutispäällikkö.