Lyhyesti Euroopan Unionista

Ketkä EU:ssa päättävät ja mistä?

EU-tasolla päätöksentekoon osallistuvat EU:n eri toimielimet ja niistä erityisesti Euroopan parlamentti, Eurooppa-neuvosto, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio.

Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentilla on kolme päätehtävää. Se jakaa neuvoston kanssa lainsäädäntövallan ja osallistuu säädösten hyväksymiseen. EP valvoo kaikkia EU:n toimielimiä, erityisesti komissiota. Parlamentilla on valtuudet hyväksyä tai hylätä komission puheenjohtajan ja jäsenten nimitykset sekä antaa koko komissiolle epäluottamuslause. Euroopan parlamentti myös jakaa neuvoston kanssa budjettivallan ja voi siten vaikuttaa EU:n rahankäyttöön. EP hyväksyy tai hylkää talousarvion talousarviomenettelyn päätteeksi.

Eurooppa-neuvosto

Eurooppa-neuvosto koostuu EU:n jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehistä. Se määrittelee EU:n yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet muttei toimi lainsäätäjänä. Eurooppa-neuvosto kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa. Myös unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja, tällä hetkellä Federica Mogherini, osallistuu näihin huippukokouksiin.

Tällä hetkellä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana toimii juuri uudelleen valittu Donald Tusk. Hän myös edustaa unionia muuhun maailmaan nähden, turvallisuus- ja ulkopolitiikan alalla yleensä yhdessä korkean edustajan Federica Mogherinin kanssa.

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto tai vain Neuvosto, joka tunnetaan myös ministerineuvostona, koostuu kaikkien EU-maiden hallitusten ministereistä. Neuvoston tehtävänä on päättää toimintalinjoista ja hyväksyä lainsäädäntöä. Neuvoston jäseninä ovat yksi ministeri kustakin jäsenvaltiosta. Se, kuka ministeri osallistuu mihinkin kokoukseen, riippuu asialistalla olevista aiheista. Eri kokoonpanoja on 10. Jos käsitellään esimerkiksi ympäristöasioita, jokaisesta jäsenmaasta paikalle lähtee maan ympäristöministeri. Puheenjohtajana toimii unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja.

Euroopan komissio

Euroopan komissio on EU:n toimeenpaneva elin, joka ehdottaa lakeja ja sopimuksia sekä edistää unionin toimintaa. Komissio on poliittisesti riippumaton elin, jonka tehtävänä on ajaa koko EU:n etua. Komissio ehdottaa lainsäädäntöä, politiikkaa ja toimintaohjelmia sekä vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston tekemien päätösten täytäntöönpanosta. Komissio myös on EU:n edustaja muuhun maailmaan nähden, lukuun ottamatta yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Komissaarit ovat kaikki toimineet kotimaissaan poliittisissa tehtävissä ja useat heistä ovat olleet ministereitä. Euroopan komissiossa he eivät kuinkaan edusta kotimaataan eivätkä voi ottaa vastaan ohjeita kansallisilta hallituksilta.

Euroryhmä

Euroryhmä. Kaikki EU:n jäsenvaltiot kuuluvat talous- ja rahaliittoon (EMU), mutta kaikki jäsenvaltiot eivät kuitenkaan kuulu euroalueeseen. Euroalueen jäsenvaltiot tekevät tiivistä yhteistyötä ja niihin myös sovelletaan yhteistä rahapolitiikkaa, josta vastaa Euroopan keskuspankki. Euroryhmä on euroalueeseen kuuluvien jäsenvaltioiden oma foorumi, jolla voidaan keskustella ja päättää euroalueen politiikasta. Euroryhmä koostuu euroalueen jäsenmaiden talous- ja valtiovarainministereistä. Euroryhmä kokoontuu yleensä epävirallisesti päivää ennen Ecofin-neuvoston kokousta. Ecofin-neuvostossa ovat mukana kaikki jäsenvaltiot. Epävirallisessa euroryhmän kokouksessa tehdyistä sopimuksista tehdään Ecofinin kokouksessa virallinen päätös, mutta äänestämään pääsevät ainoastaan euroalueen jäseniä edustavat Ecofin-ministerit.

Euroopan kemikaalivirasto

Euroopan kemikaalivirasto (ECHA) on sääntelyviranomaisten joukossa ihmisten terveyttä ja ympäristöä suojelevan sekä innovatiivisuutta ja kilpailukykyä edistävän EU:n kemikaalilainsäädännön täytäntöönpanon liikkeelle paneva voima. Kemikaalivirasto auttaa yrityksiä noudattamaan lainsäädäntöä, edistää kemikaalien turvallista käyttöä, antaa tietoa kemikaaleista ja puuttuu huolta aiheuttavien kemikaalien tilanteeseen.

Euroopan keskuspankki

Euroopan keskuspankki (EKP) hallinnoi euroa sekä linjaa ja toteuttaa EU:n talous- ja rahapolitiikkaa. EKP:n päätehtävänä on ylläpitää hintavakautta ja tukea talouskasvua sekä työpaikkojen luomista.

EKP asettaa ohjauskorot, joilla se lainaa rahaa euroalueen liikepankeille. EKP myös hoitaa euroalueen valuuttavarantoja, ostaa ja myy valuuttoja valuuttakurssien tasapainottamiseksi sekä tukee rahoitusmarkkinoiden ja rahoituslaitosten kansallista valvontaa.
Euroopan keskuspankin pääjohtaja on Mario Draghi. EKP:n toimipaikka on Frankfurtissa.

Euroopan unionin tuomioistuimen

Euroopan unionin tuomioistuimen tehtävänä on varmistaa, että EU:n lainsäädäntöä sovelletaan samalla tavalla kaikissa EU-maissa ja että EU-maat sekä EU:n toimielimet noudattavat lainsäädäntöä. Luxemburgissa toimivan tuomioistuimen jäsenenä on yksi tuomari kustakin EU-maasta sekä 11 julkisasiamiestä.
Euroopan unionin tuomioistuin myös ratkaisee EU-maiden ja EU-toimielinten välisiä riita-asioita. Euroopan unionin tuomioistuimen toimipaikka on Strasbourg.

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Euroopan tilintarkastustuomioistuin auttaa parantamaan EU:n varainhoitoa ja tarkastaa, että EU:n varoja käytetään asianmukaisesti. Euroopan tilintarkastustuomioistuin on EU:sta riippumaton ulkoinen toimielin, joka ajaa EU:n veronmaksajien etua. Sillä ei ole kuitenkaan oikeudellista toimivaltaa, vaan sen tehtävänä on auttaa Euroopan komissiota EU:n talousarvion hallinnoinnissa sekä raportoida EU:n varainhoidosta.

Euroopan ulkosuhdehallinnon

Euroopan ulkosuhdehallinnon (englanniksi) (EUH) tehtävänä on hallinnoida EU:n diplomaattisia suhteita EU:n ulkopuolisten maiden kanssa sekä johtaa unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ulkosuhdehallinnon tavoitteena on lisätä EU:n vaikutusvaltaa maailmanlaajuisesti. EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja on Federica Mogherini. Ulkosuhdehallinto tukee hänen työtään ja tekee yhteistyötä EU-maiden ulkoasiainhallintojen, YK:n ja muiden keskeisten kansainvälisten tahojen kanssa.

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK) on työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä sekä muita eturyhmiä edustava neuvoa-antava elin. ETSK antaa lausuntoja EU-asioista EU:n neuvostolle, Euroopan komissiolla ja Euroopan parlamentille sekä toimii yhdyssiteenä unionin toimielinten ja kansalaisten välillä. ETSK muodostuu työntekijäjärjestöjen ja muiden eturyhmien edustajista.

Euroopan alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea (AK) on Euroopan alue- ja paikallisviranomaisia edustava neuvoa-antava elin. AK:n puheenjohtaja on Markku Markkula. Komiteassa on yhteensä 350 jäsentä kaikista EU-maista.
AK antaa Euroopan alueille ja kaupungeille mahdollisuuden vaikuttaa EU:n päätöksentekoon ja tuoda alueellisten ja paikallisten viranomaisten tarpeet ja kannat Euroopan komission, EU:n neuvoston ja Euroopan parlamentin huomioon.

Euroopan investointipankki

Euroopan investointipankki (englanniksi)  (EIP) myöntää rahoitusta EU:n tavoitteita tukeville hankeille EU:ssa ja sen ulkopuolella. EIP on EU-maiden yhteisessä omistuksessa ja sen tavoitteena on edistää työllisyyttä ja kasvua EU:ssa, tukea ilmastonmuutoksen hillintää sekä edistää EU:n toimintapoliitikkoja EU:n ulkopuolella. EIP:n pääjohtaja on Werner Hoyer ja hallintoneuvostossa on yksi jäsen jokaisesta EU-maasta sekä yksi Euroopan komissiosta. EIP ei käytä EU:n talousvaroja vaan se lainaa rahaa pääomamarkkinoilta ja lainaa sitä edelleen EU:n tavoitteita tukeviin investoihin.

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamies, tällä hetkellä Emili O´Reilly, tutkii EU:n toimielinten, elinten ja laitosten toimintaa koskevat kantelut. Huonoa hallintoa koskevan kantelun voi tehdä EU-kansalainen, EU-maan asukas tai EU:ssa toimipaikkaansa pitävä järjestö tai yritys. Erilaisia hallinnollisia epäkohtia voivat olla esimerkiksi syrjintä, toimivallan väärinkäyttö, tietojen epääminen, tarpeettomat viivästykset tai menettelyvirheet. Oikeusasiamiehen toimipaikka on Strasbourgissa.

Euroopan tietosuojavaltuutettu

Euroopan tietosuojavaltuutettu (englanniksi), tällä hetkellä Giovanni Buttarelli, varmistaa, että EU:n toimielimet kunnioittavat kansalaisten oikeutta yksityisyyteen henkilötietojen käsittelyssä. Tietosuojavaltuutettu käsittelee valituksia ja tekee yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa tietosuojan johdonmukaisuuden varmistamiseksi. Hän myös seuraa uutta teknologiaa, jolla voi olla vaikutusta tietosuojaan.

Euroopan Unionin kansallislaulu:

Ei EU:n toimielimet:

Euroopan neuvosto (englanniksi) ei ole EU:n toimielin. Euroopan neuvosto on 47 jäsenvaltion muodostama hallitustenvälinen järjestö, joka pyrkii suojelemaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja oikeusvaltion periaatteita. Euroopan neuvosto perustettiin vuonna 1949. Sen ensimmäisiin saavutuksiin kuului Euroopan ihmisoikeussopimus. Euroopan neuvosto perusti myös Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen. Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat mukana Euroopan neuvostossa ja sen päätoimipaikka on Strasbourgissa Ranskassa. Puheenjohtaja on norjalainen Thorbjørn Jagland.

EU-uutiset.fi
Tietoa EU-uutiset.fi 2343 Articles
EU-uutiset.fi tekee journalismia Euroopan unionin päätöksenteosta. Verkkolehden tarkoituksena on pitää suomalaiset kärryillä siitä, mitä EU:ssa tapahtuu ja kuinka se vaikuttaa suomalaisiin, jos ei suoraan, niin eurooppalaisina.